На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 
Начало Ползватели

Софарма АД

Софарма АД

Софарма АД е една от водещите фармацевтични компании в България, известна със създаването на висококачествени лекарствени продукти.

"Софарма” АД се наложи като компания, доказала своя икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичните пазари.

Размерите на този потенциал са следствие от динамично променящата се агресивна корпоративна стратегия и добрите стопански резултати. Те обуславят възможността за реализиране на инвестиционни програми във всичките им направления, добавяйки нови още по-амбициозни проекти.

Мисия
Производството на лекарствени средства е не просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите.

http://www.sopharma.bg

Доверие - Обединен холдинг АД

Доверие - Обединен холдинг АД

"Доверие - Обединен холдинг” АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основанo през 1996 г. като приватизационен фонд с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на икономиката.

Цели
Доверие Обединен холдинг АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

http://www.doverie.bg

Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ

"Софарма имоти" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Основната стратегия е насочена към закупуване на аптеки и последващото им отдаване под наем

http://www.sopharma-imoti.com

Група ЕЛАНА

Група ЕЛАНА

ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови институции с над 20-годишна история на българския финансов пазар. Компаниите от групата са утвърдени експерти на своите пазари: управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, консултиране по еврофондове, инвестиции в земеделски земи, инвестиции във възобновяема енергия и др. Групата се състои от две холдингови структури, едната насочена към финансови и консултантски услуги, а другата - в областта на енергийна ефективност и възобновяема енергия.

ЕЛАНА Финансов Холдинг включва: ЕЛАНА Трейдинг (водещ инвестиционен посредник в търговия на финансовите пазари и инвестиционно банкиране); ЕЛАНА Фонд Мениджмънт (един от първите фонд мениджъри в страната, управлява 7 взаимни фонда, индивидуални инвестиционни портфейли и спестовни планове); ЕЛАНА Инвестмънт (водещ консултант по еврофондове за бизнес и общини).

ЕЛАНА Холдинг участва в управлението на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ и включва ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт (управление и разработване на ВЕИ проекти).

 

Офисите се намират в Кула Б на Софарма Бизнес Тауърс, ет. 12-13
http://www.elana.net

 

 

Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД е водещ  дистрибутор на лекарства, нелекарствени  продукти, медицинска апаратура, консумативи и козметика. Софарма Трейдинг АД отговаря на всички международни и европейски стандарти и е първият български дистрибутор на лекарствени средства, който напълно покрива изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Наши клиенти са над 4000 аптеки, болници и здравни центрове. Софарма Трейдинг АД осигурява 100% териториално покритие на страната с пет регионални дистрибуционни центъра, позиционирани в най-важните за бизнеса градове.

Партнираме си с повече от  400 компании -  утвърдени световни имена в сферата на фармацията. От  2011 г. сме  оторизиран  дистрибутор на General Electric - световен  лидер в производство на медицинска апаратура.

Днес Софарма Трейдинг АД е една от най-динамично развиващи се  бизнес организации в България. Компанията се отличава със  прозрачност на операциите, стабилност на  финансовите параметри, ясна визия за растеж и инвестиции в усъвършенстване професионализма на служителите си. Доверието на клиентите и партньорите ни е наша основна ценност.

През 2010г. заслужихме 1 място в сектор Фармация в класацията Топ 100 на в-к Капитал .

http://www.sopharmatrading.bg

Телекомплект АД

Телекомплект АД

Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране и строителство на граждански и телекомуникационни обекти в страната и чужбина. Ремонт на машини и съоръжения, производство на нестандартно метално оборудване, извършване на услуги с автотранспорт и строителна механизация.

През последните години Телекомплект АД предимно изгражда и поддържа сгради стоманобетонни конструкции, както и  високотехнологични сгради, строителство клас А.

Телекомплект АД е сертифицирано по международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 по предмета на дейност.

повече