На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 

 

Златен сертификат за устойчиво строителство DGNB Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 


 

Златен сертификат за устойчиво строителство DGNB Bulgaria

На 10.11.2011 г., „Sopharma Business Towers“ с инвеститор „Софарма имоти“ АДСИЦ получи „Златен сертификат за устойчиво строителство DGNB Bulgaria” по „Системен вариант „Ново строителство Офисни и Административни сгради Версия 2009“. Проектът притежава два сертификата съответно един за офис сградите и един за търговския център.

DGNB е най-новата система за сертифициране на устойчиви сгради и се определя като система от второ поколение. Нейното създаване започва през 2007 година от експерти на Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството и Немския Съвет за Устойчиво Строителство (DGNB). По своята структура тя съответства на разработваните европейски и международни стандарти в областта на устойчивото строителство. Качествата на сградатата се оценяват от гледна точка на трите стълба на устойчивото развитие – екология, икономика, социален интегритет. Тя обхваща фазите на проектиране, изграждане и експлоатация и разрушаване или т.нар. „life cycle” подход. Системата е профилирана за различни видове сгради – офисни, индустриални, , търговски центрове и др.

Адаптирането на немската система DGNB за България се осъществява от Български съвет за устойчиво развитие (BGBC) по силата на международен договор с Немския Съвет за Устойчиво Строителство (DGNB). Съгласно споразумението, Българския Съвет има право да прилага, адаптира и доразвива систематиката за устойчивост.

DGNB сертификатът се базира на 60 основни принципа, или така наречените критерии. Критериите описват качествата на сградите и са обединени в шест категории - екологично, икономическо, социокултурно, техническо качество, качество на процесите и на местоположението. Всички критерии на системата са измерими и дефинират обективно качеството на сградата. В рамките на сертифицирането трябва да са изпълнени основни цели като енергийна ефективност и качество на въздуха в помещенията.

По всеки критерий сградата може да получи съответен брой точки по определена схема. Различни фактори на тежест с цел подчертаване значимостта на критериите присъстват на три нива. Общата оценка се получава в проценти. Достигането на максималния брой точки означава 100% изпълнение на изискванията.

Присъждат се три степени на сертификата според изпълнението на критериите: DGNB Gold – 80% от максималния възможен брой точки; DGNB Silber – 65% от максималния възможен брой точки; DGNB Bronze – 50% от максималния възможен брой точки.

Сертифицирането на сградата по системата DGNB Bulgaria има следните предимства: от една страна служи като доказателство за високото качество на сградата пред собствениците и ползвателите, като повишава шансовете за продажба и наемане на пазара за недвижими имоти, а от друга страна дава сигурност на инвеститора, че заложените цели в етапа на проектиране ще се реализират при изпълнението. Получаването на сертификата се на базира принципа за жизнения цикъл на сградата, който е задължителен за проекти на публично-частния сектор и също така документира ангажимента на собствениците и инвеститорите в областта на устойчивото развитие. Сертифицирането е средство за имидж, израз на висока корпоративна отговорност и е доказателство за реалните характеристики на сградите, което повишава тяхната пазарна стойност.

Сертификат за Sopharma Business Towers | Сертификат за SBT Търговски център

10.11.2011 г.